• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
Aktualności
Zmiany w zakresie dokumentowania dni wolnych PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 28 stycznia 2015 23:05

W dniu 2 marca 2015 roku wchodzi w życie część przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady nr 165/2014 w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym. Przede wszystkim zgodnie z art. 34 rozporządzenia Państwa członkowskie nie nakładają na kierowców obowiązku przedkładania formularzy potwierdzających ich czynności w trakcie oddalenia się od pojazdu. Jednak kierowca ma obowiązek każdorazowo rejestrować okresy aktywności spędzone poza pojazdem poprzez rejestrację ręczną (tachograf analogowy) lub wpis manualny (tachograf cyfrowy). Reasumując od dnia 2 marca 2015 roku przedsiębiorca nie ma obowiązku wystawiania kierowcy zaświadczeń o nieprowadzeniu pojazdu. Organy kontroli będą niestety z większą restrykcyjnością podchodziły do przypadków braku udokumentowania okresów aktywności przy użyciu wpisów ręcznych.

 
Terminy w transporcie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 28 stycznia 2015 23:04

W związku ze zbliżającymi się okresami sprawozdawczymi uprzejmie informujemy, że:

1. Do dnia 28 lutego 2015 roku należy złożyć sprawozdanie z przewozów towarów niebezpiecznych ADR do Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego. Sprawozdanie sporządza doradca DGSA, zaś przewoźnik do sprawozdanie podpisuje i wysyła do organu. (podstawa prawna art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych). W przypadku niezachowania terminu nakładana jest kara administracyjna do 5000 zł (w zależności od wymiaru opóźnienia).

2. Do dnia 31 marca 2015 roku należy złożyć deklarację środowiskową do urzędu marszałkowskiego i uiścić należną opłatę za odprowadzenia gazów do środowiska (podstawa prawna: ustawa - prawo ochrony środowiska). Niezłożenie deklaracji oraz nieuiszczenie należnej opłaty zwykle nie skutkuje jakąkolwiek grzywną. Istnieje ryzyko, że organ będzie chciał przeprowadzić kontrolę w siedzibie podmiotu, który nie złożył deklaracji, w celu samodzielnego ustalenia wysokości należnej opłaty. Przypominam, że opłatę uiszcza się wyłącznie od gazów wprowadzonych do atmosfery na terenie Polski. W rozliczeniu nie uwzględnia się zużycia paliwa poza granicami RP. W celu ułatwienia rozliczenia można skorzystać z nieodpłatnego programu komputerowego, zamieszczonego na stronie www.ekoportal.gov.pl ).

3. Do 31 maja 2015 roku przewoźnicy osób mają obowiązek złożyć rozliczenie Umsatzsteuer z tytułu przewozów wykonywanych na terenie RFN do właściwego urzędu skarbowego w Niemczech (Cottbus lub Oranienburg).

 
Niemcy i wynagrodzenie minimalne - część III PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 28 stycznia 2015 23:03

Ostatnie wieści z Parlamentu Europejskiego napawają optymizmem. W chwili obecnej 13 krajów złożyło oficjalne zawiadomienie do Komisji Europejskiej o naruszaniu przez RFN poprzez wprowadzenie ustawy MiLoG (o płacy minimalnej) przepisów UE w zakresie swobody przepływu usług i towarów. Jeżeli Komisja Europejska potwierdzi zasadność tych zarzutów, Niemcy będą musieli wycofać skarżonej przepisy bądź przynajmniej zawiesić ich stosowanie w stosunku do kierowców z zagranicy. SPFT od początku wskazywało na całkowitą wadliwość wprowadzonych przepisów i pd grudnia wysyłało skargi zarówno do organów krajowych jak i komisji Europejskiej. Ponadto informujemy, że w przypadku wycofania spornych przepisów MiLoG, wszelkie złożone wcześniej przez polskich przewoźników oświadczenia, zarówno do Finanzdirection Köln, jak i dla spedycji niemieckich dotyczących deklaracji zapłaty pracownikom wynagrodzenia minimalnego nie będą miały mocy prawnej (oświadczenie złożone pod wpływem wprowadzenia strony w błąd). W chwili obecnej czekamy na stanowisko Komisji Europejskiej - Niemcy dostali 30 dni na wyjaśnienie bądź wycofanie przepisów. Na chwilę obecną zalecamy wstrzemięźliwość jeśli chodzi o zmianę warunków zatrudnienia kierowców.

 
Nowe zasady opłat drogowych w Norwegii - wysokie kary! PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
sobota, 10 stycznia 2015 13:22

Od dnia 1 stycznia 2015 roku w Norwegii wprowadzono nowe zasady uiszczania opłat drogowych. Ponieważ poprzedni system uiszczania opłat na podstawie zarejestrowanych przez system numerów rejestracyjnych był skrajnie nieszczelny (blisko 2/3 pojazdów zagranicznych nie uiszczało opłat) wprowadzno system elektroniczny, zbliżony do polskiego ViaTolla. Każdy pojazd lub zespół pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony musi być wyspoażony w token umiezczony na przedniej szybie, komunikujacy się z infrastrukturą poboru opłat. Brak tokena jest sankcjonowany karą 8000 NOK w przypadku uiszczenia kary do 3 tygodni, i 12000 NOK w pozostałych przypadkach. Jeżeli dany pojazd w ciągu następnych dwóch lat ponownie naruszy przepisy, organ nałozy karę 16000 NOK. W osstatnich dniach zintensyfikowano kontrole na granicach. KOntrole przeprowadzają funkcjonariusze policji, celni i pracownicy zarządów dróg. Więcej informacji na ten temat można uzyskać pod numerem telefonu +47 210 31 764 lub adresem www.fjellinjen.no/chat (wymagana znajomość języka angielskiego).

Poprawiony: sobota, 10 stycznia 2015 13:23
 
Niemcy i wynagrodzenie minimalne - problemów ciąg dalszy PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 07 stycznia 2015 23:36

Minął niemal miesiąc od opublikowania na stronie SPFT artykułu, w którym podważono zasadność stosowania nowej niemieckiej ustawy (MiLoG) do kierowców zatrudnionych przez polskich przewoźników. W naszym artykule szeroko uzasadniono różnice pomiędzy kierowcą delegowanym (do którego stosuje się nowe przepisy), a kierowcą w podróży służbowej. Interpretacja SPFT znalazła również potwierdzenie w szeregu publikacji; przykładowo na stronach e-wydania Rzeczpospolitej z dnia 19 grudnia 2014 roku opublikowano artykuł autorstwa Pana Konrada Schampera (niemiecki prawnik), który potwierdza między innymi, iż nie wolno interpretować nowych postanowień ustawy MiLoG w oderwaniu od innych przepisów prawa niemieckiego i wspólnotowego. Przykładowo zgodnie z § 9 ust. 5 księgi IV niemieckiego kodeksu prawa socjalnego (Sozialgesetzbuch IV), jeśli pracownik nie ma stałego miejsca wykonywania pracy, a tym samym pracę świadczy w różnych miejscach, jako miejsce zatrudnienia uznaje się to, w którym ma siedzibę zakład pracodawcy. Przy pracach kierowanych bezpośrednio przez oddział zewnętrzny zakładu, wiążąca dla stosownych ustaleń jest siedziba oddziału. Przy połączeniu powyższych uregulowań z przepisami dyrektywy dyrektywy 96/71/WE można wysnuć konkluzję, iż do pracownika zatrudnionego w Polsce, otrzymujące polecenia z Polski i świadczącego przewozy polskim środkiem transportu, nie ma, możliwości zastosowania nowej ustawy MiLoG.

 

Poprawiony: sobota, 10 stycznia 2015 13:22
Więcej…
 
Polscy przewoźnicy a płaca minimalna w Niemczech PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
sobota, 13 grudnia 2014 10:18

W dniu 1 stycznia 2015 roku w Niemczech wchodzi w życie ustawa o płacy minimalnej (MiLoG – Mindeslohngesetz). Od dnia wejścia w życie ustawy ustalona płaca minimalna przysługuje wszystkim pracownikom wykonującym pracę w Niemczech, choć przewidziano nieliczne wyjątki. Jak wynika z § 1 ust 2 MiLoG płace minimalną ustalono na poziomie 8,5 € brutto za godzinę na całym obszarze RFN. Regulacja ta obowiązuje nie tylko niemieckich pracodawców, ale także podmioty delegujące pracowników do pracy na terenie Niemiec. W Polsce, szczególnie branża transportowa wpadła w związku z nowymi regulacjami w niezrozumiała panikę. Informacje pochodzące z poważnych źródeł sugerują, jakoby polscy przedsiębiorcy transportowi świadczący usługi transportowe na terenie Niemiec (bez znaczenia czy miałby to być tranzyt, czy kabotaż), byli zobowiązani do stosowania także tych stawek minimalnych. Ponadto, co zakrawa o absurd, polscy przewoźnicy są informowani przez załadowców (nadawców) niemieckich o przyszłorocznym obowiązku podpisywania oświadczenia przez kierowcę o fakcie otrzymywania wynagrodzenia minimalnego w wysokości co najmniej 8,5 € za godzinę. Niemieckie podmioty oprócz ustawy MiLoG powołują się na przepisy dyrektywy 96/71/WE, która zobowiązuje zagraniczne podmioty delegujące pracowników do pracy na terenie Niemiec do przestrzegania warunków m.in. dotyczących płacy minimalnej. Główny problem polega jednak na tym, iż powyższa interpretacja wynika z braku rozróżnienia pojęć „delegowany” i „będący w podróży służbowej”. Przede wszystkim należy jasno podkreślić, iż polscy kierowcy pracujący na terenie Niemiec, wykonujący przewozy pojazdami zarejestrowanymi w Polsce w oparciu o licencję wydaną w Polsce nie są pracownikami delegowanymi do pracy na terenie Niemiec, zatem absolutnie nie obejmuje ich nowelizacja ustawy MiLoG odnośnie płacy minimalne. Wymuszanie przez przedsiębiorstwa niemieckie podpisywania oświadczeń przez polskich kierowców potwierdzających przestrzeganie warunków niemieckiej płacy minimalnej jest delikatnie mówiąc bezprawne i wynika z niezrozumienia wprowadzanych przez prawodawcę niemieckiego przepisów.

Poprawiony: sobota, 13 grudnia 2014 10:21
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 następna > ostatnia >>

Strona 11 z 25