• An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
Sprawozdanie ze spotkania z Ministerstwem i GDDKiA PDF Drukuj Email
wtorek, 13 listopada 2012 13:57

W dniu 8 listopada 2012 roku SPFT uczestniczyło w konsultacjach społecznych związanych z elektronicznym systemem poboru opłat Viatoll. W spotkaniu uczestniczyły niemal wszystkie najważniejsze Stowarzyszenia zrzeszające przewoźników. W spotkaniu udział wziął także wiceminister infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz oraz przedstawiciele Ministerstwa, GDDKiA, GiTD oraz operatora dróg płatnych Kapsch. Przedstawiciele Ministestwa oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad potwierdziło, że system poboru opłat nie zawsze funkcjonuje prawidłowo. Przekazano informację, że z dokumentacji GITD wynika, iż od początku działania systemu stwierdzono 1134 wadliwie działające urządzenia Viabox. GDDKiA zapewniła, że działanie systemu na bieżąco podlega modernizacji i kontroli, a także są wprowadzane nowe procedury nadzorcze w celu osiągnięcia jakości i pewności przyjętej w podobnych systemach w innych krajach. Obecni przedstawiciele Stowarzyszeń wyrazili jednoznaczne stanowisko, iż ustawa o drogach publicznych w zakresie regulacji opłat elektronicznych powinna zostać niezwłocznie znowelizowana, w szczególności w celu ograniczenia drastycznych i nieproporcjonalnie wysokich kar pieniężnych.

Stowarzyszenie Polskie Forum Transportu wzięło czynny udział w przekazywaniu swoich wniosków - oto propozycje przekazane Panu Ministrowi ze strony SPFT:

 1. Znaczna reorganizacja systemu kar pieniężnych, ponieważ obecne zapisy są sprzeczne z przepisami dyrektywy 1999/62/WE,
 2. Wykreślenie z umów zawieranych z Kapsch'em klauzuli o braku odpowiedzialności operatora dróg płatnych za działanie urządzenia ViaBox,
 3. Wprowadzenie oznakowania dróg płatnych przed wjazdem oraz oznakowania bramownic systemu ViaToll,
 4. Umożliwienie opłaty zaległych należności w przypadku pojawienia się zerowego stanu konta (możliwość utworzenia tzw. debetu),
 5. Prowadzenie postępowań przez GITD w sposób uwzględniający brak winy kierowców w przypadku nieprawidłowego działania systemu ViaToll.

 

Uczestnicy spotkania zwrócili uwagę na najważniejszą ich zdaniem kwestię, by użytkownicy systemu w trybie pre-pay w przypadku wyczerpania konta mieli możliwość uregulowania zaległych płatności. Uczestnicy domagali się także obniżenia i ograniczenia ilości nakładanych kar, ponieważ nie są one proporcjonalne do naruszeń. Sugerowali, aby wprowadzić zasadę proporcjonalności kary do naruszenia, tak aby każdy przypadek był rozpatrywany indywidualnie pod względem świadomości naruszenia i kara była dopasowywana do wagi naruszenia, a kierowca któremu nie pobrało z konta 10-20 groszy za przejazd po drodze płatnej nie był traktowany na równi z kierującym, który przez kilka miesięcy jeździł bez środków na koncie lub w ogóle bez urządzenia pokładowego ViaBox. Przedstawiciele ZMPD złożyli propozycję, by taryfikator kar przewidywał sankcję za przejazd bez uiszczenia opłaty w postaci np. dwudziestokrotności opłaty elektronicznej należnej za dany odcinek drogi krajowej w przedziale np. nie mniej niż 50 zł a nie więcej niż 3.000 zł.

Kolejnym wnioskiem zgłaszanym przez uczestników spotkania było poprawienie i ułatwienie zasad rejestracji do sytemu Viatoll. Zwrócono uwagę na fakt, iż zakres dokumentów niezbędnych do uzyskania ViaBoxa jest bezzasadnie rozbudowany, co nie ma miejsca w jakimkolwiek innym kraju UE. Pod dyskusję poddano również kwestię rozszerzenia katalogu pojazdów zwolnionych z obowiązku uiszczania elektronicznych opłat za przejazd drogami płatnymi, w szczególności o pojazdy komunikacji miejskiej, a także pojazdy poniżej 3,5 tony, które ciągnąc przyczepę przekraczają dopuszczalny limit (3,5 tony). Zwrócono również uwagę na zbyt małą liczbę punktów obsługi klienta, co generuje niepotrzebne koszty związane z koniecznością załatwienia formalności. W ocenie SPFT spotkanie ukazało wielką frustrację branży transportowej, ale również poczucie braku odpowiedzialności za branżę ze strony urzędniczej. W toku całego spotkania uczestnicy konferencji otrzymali wyłącznie jedną konstruktywną odpowiedź, żeby nie oczekiwać po spotkaniu rewolucji. Minister Jarmuziewicz przedstawił dodatkowo informację, że w ciągu 2 tygodni od spotkania branża transportowa dostanie szczegółową informację na temat podjętych działań mających na celu ograniczenie błędów systemu i problemów branży wynikających z wprowadzenia opłat elektronicznych. Pożyjemy - zobaczymy.