• An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
Zakazy ruchu w Polsce w 2013 roku PDF Drukuj Email

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 roku w sprawie okresowych ograniczeń oraz  zakazów ruchu niektórych pojazdów na drogach (Dz.U. 147 poz. 1040 z 2007 roku ze zmianami)

Zakres przedmiotowy: Ograniczenia i zakazy ruchu dotyczą pojazdów  oraz zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton. Zakazy ruchu nie dotyczą autobusów niezależnie od ich dopuszczalnej masy całkowitej.

Zasięg obowiązywania: Wszystkie drogi publiczne w Polsce

Zakazy świąteczne:

 • W dzień poprzedzający święto państwowe wymienione poniżej (od punktu c do k) od godz. 18:00 do godz. 22:00;
 • W święto państwowe wymienione poniżej od godz.  08:00 do godz. 22:00

Zakazy wakacyjne:

W okresie od ostatniego piątku czerwca do ostatniej niedzieli przed rozpoczęciem zajęć szkolnych :

 • od godz.18:00 do godz. 22:00 w piątek,
 • od godz.08:00 do godz.14:00 w sobotę,
 • od godz.08:00 do godz. 22:00 w niedzielę.

Wyjątki określone na podstawie § 3 Rozporządzenia:

 1. pojazdy Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Granicznej, Służby Celnej, Sił Zbrojnych RP, Biura Ochrony Rządu, pogotowia technicznego, jednostek ochrony przeciwpożarowej, jednostek ratownictwa chemicznego oraz jednostek służb ochrony radiologicznej i ochrony przed skażeniami;
 2. pojazdy biorące udział w usuwaniu awarii;
 3. pojazdy biorące udział w akcjach ratowniczych;
 4. pojazdy ratunkowe wykorzystywane w przypadku klęsk żywiołowych;
 5. pojazdy uczestniczące w akcjach humanitarnych;
 6. pojazdy pracujące na potrzeby budowy dróg i mostów oraz ich utrzymaniu;
 7. pojazdy przeznaczone do przewozu żywych zwierząt;
 8. pojazdy pracujące na potrzeby skupu mleka, zbóż lub zwierząt;
 9. pojazdy pracujące na potrzeby bezpośredniego zaopatrzenia statków morskich w paliwo, materiały olejowe, olej smarowy, części zamienne oraz wodę pitną;
 10. pojazdy przewożące sprzęt transmisyjny stacji radiowych i telewizyjnych;
 11. pojazdy używane do przewozu sprzętu dla obsługi imprez masowych, w związku z organizacją tych imprez;
 12. pojazdy używane do przewozu prasy stanowiącej znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej;
 13. pojazdy używane do przewozu lekarstw i środków medycznych;
 14. pojazdy używane do przewozu przesyłek w ramach działalności pocztowej stanowiących znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej;
 15. pojazdy pracujące w związku z niezbędnym utrzymaniem  ciągłości cyklu produkcyjnego lub świadczenia usług przedsiębiorstwa pracującego w ruchu ciągłym;
 16. pojazdy przewożące materiały niebezpieczne w ilościach, dla których wymagane jest oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej;
 17. pojazdy przewożące artykuły szybko psujące się i środki spożywcze (wykaz w dalszej części), stanowiących znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej;
 18. pojazdy przeznaczone do przewozu betonu oraz pomp do jego tłoczenia;
 19. pojazdy przeznaczone  do przewozu odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych;
 20. pojazdy używane do przewozu towarów wyładowywanych z wagonów na stacji kolejowej, w promieniu 50 km od tej stacji;
 21. pojazdy używane w transporcie kombinowanym;
 22. pojazdów wolnobieżnych używanych do prac rolnych i ciągników rolniczych;
 23. pojazdy powracające z zagranicy, w celu zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku, mających siedzibę na terytorium Polski,
 24. pojazdy, które wjechały na terytorium Polski poza terminami lub godzinami obowiązywania zakazu, w odległości do 50 km od miejsca przekroczenia granicy, oraz oczekujących na granicy na wyjazd z terytorium Polski,
 25. pojazdy dla potrzeb bezpłatnych medycznych badań profilaktycznych.

 

UWAGA:

Wyjątki wymienione powyżej od 6 do 21 punktu dotyczą także pojazdów pustych w drodze po ładunek lub w drodze powrotnej po rozładunku.

Artykuły szybko psujące się i środki spożywcze

 

 1. Mięso i podroby jadalne.
 2. Ryby i skorupiaki, mięczaki i inne bezkręgowce wodne.
 3. Produkty mleczarskie, w szczególności: jogurty, kefiry, śmietana, mleko spożywcze, twarogi, sery dojrzewające, masło, lody.
 4. Jaja ptasie i masy jajeczne.
 5. Kwiaty cięte i doniczkowe oraz darń rolowana.
 6. Warzywa i grzyby świeże i mrożone.
 7. Owoce świeże i mrożone.
 8. Zboża i surowce rolne służące do produkcji żywności, pasz i tłuszczów roślinnych.
 9. Produkty przemysłu młynarskiego, w szczególności: mąki, kasze, grysiki i granulki zbożowe.
 10. Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego.
 11. Przetwory spożywcze, w szczególności z mięsa, drobiu, ryb oraz z warzyw i owoców.
 12. Cukry i wyroby cukiernicze.
 13. Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka w proszku oraz pieczywo cukiernicze.
 14. Napoje bezalkoholowe
 15. Pozostałości i odpady przemysłu spożywczego, gotowe pasze dla zwierząt.
 16. Buraki cukrowe.
 17. Ziemniaki.
 18. Drożdże piekarskie prasowane i w formie mleczka drożdżowego.
 19. Podłoże uprawowe pieczarek.

Święta państwowe 2013

(a)    1 stycznia    Nowy Rok

(b)   6 stycznia    Święto Trzech Króli (nie ma w tym dniu ograniczeń w ruchu)

(c)    31 marca    Niedziela Wielkiej Nocy

(d)   1 kwietnia    Poniedziałek Wielkiej Nocy

(e)   1 maja    Święto Pracy

(f)     3 maja    Święto Państwowe

(g)    19 maja    Zielone Świątki

(h)   30 maja    Boże Ciało

(i)      15 sierpnia    Wniebowzięcie

(j)     1 listopada    Dzień Wszystkich Świętych

(k)    11 listopada  Dzień Niepodległości

(l)      25 grudnia    Boże Narodzenie

(m) 26 grudnia    Drugi Dzień Bożego Narodzenia

 

Dodatkowe ograniczenia ruchu:

Zakaz w Warszawie

Podstawa prawna: Zarządzenie Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy  nr 4013/2006 w sprawie ograniczeń w ruchu pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 ton.

Zakres przedmiotowy: Dotyczy pojazdów  Pojazdy i zespoły pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 ton, z wyłączeniem autobusów

Obszar: Warszawa

Zakaz: Codziennie w godzinach od 07:00 do 10:00 oraz od 16:00 do 20:00.

Uwagi: Zakaz powyższy nie będzie dotyczyć firm, które będą  pracować na podstawie specjalnych zezwoleń, (identyfikatorów C16) wydawanych każdej firmie indywidualnie w przypadkach uzasadnionych koniecznością zachowania procesów technologicznych.

Ruch tranzytowy niezwiązany z obsługą aglomeracji warszawskiej będzie odbywać się będzie po sieci dróg objazdowych wyznaczonych drogami krajowymi nr 50 i 62 oraz drogą krajową nr 60. Ograniczenia w ruchu zrealizowane zostaną przy wykorzystaniu znaków drogowych przewidzianych

przepisami prawa. Na terenie Warszawy nadal utrzymane zostaną istniejące strefy graniczenia ruchu pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 5 t i 10 t, do których wjazd wymagać będzie odrębnych identyfikatorów.

Zakaz w Ełku

Podstawa prawna: art. 10 ust. 6 ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Zakres przedmiotowy: Pojazdy o masie całkowitej powyżej  14 ton w ruchu tranzytowym nie  mogą się poruszać centrum Ełku.  Zakaz wprowadzony został przez Prezydenta Miasta wyłącznie poprzez oznakowanie dróg podrzędnych i odpowiednie kierowanie uczestników ruchu na drogi główne. Na ulicach wjazdowych do miasta (od strony Białegostoku, Olsztyna oraz Olecka) umieszczone  są  tablice informujące o ograniczeniu. Ruch jest  przekierowany na drogi krajowe K-16 oraz K-65: Grajewska, Przemysłowa, Suwalska, Łukasiewicza, Kajki i 11 Listopada. Na chwilę obecną w starostwie są procedowane prace mające na celu przeniesienie ruchu lokalnego na obwodnicę Ełku.

 

Zakaz w Łomży

Podstawa prawna: art. 10 ust. 6 ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Zakres przedmiotowy: Zakaz przejazdu przez Łomżę samochodów  ciężarowych o  masie powyżej 10 ton obowiązuje  w godzinach  od 22:00 do 06:00.  Zakaz ten  nie dotyczy pojazdów poruszających się w ruchu lokalnym, czyli do  Łomży i z Łomży oraz pojazdów  zarejestrowanych na terenie Powiatu Łomżyńskiego, a jedynie pojazdów przejeżdżających przez Łomżę tranzytem.

 

Zakaz we Wrocławiu

Podstawa prawna:

 

 1. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 z późn. zm.);
 2. Zarządzenie Prezydenta Wrocławia nr 533/11 z dnia 23 lutego 2011r w sprawie organizacji ruchu we Wrocławiu dla pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 18 ton.
 3. Zarządzenie Nr 3980/12 Prezydenta Wrocławia z dnia 7 marca 2012 roku zmieniające zarządzenie nr 533/11 Prezydenta Wrocławia z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie organizacji ruchu we Wrocławiu dla pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 18 ton.

 

Informacje ogólne:

Zakres przedmiotowy: Pojazdy powyżej 18 ton mogą  wjeżdżać do centrum poza szczytem  komunikacyjnym, jak do tej pory, ale czas ten będzie o trzy godziny krótszy. Mniej będzie również zezwoleń na wyłączenie spod tych ograniczeń, ponieważ dzięki obwodnicy wiele firm zyskało dojazd poza centralnym obszarem miasta.

Uwagi

wydane dotychczas zezwolenia na niestosowanie się do znaków B-5 zachowują swoją moc obowiązywania przez okres na jaki zostały wydane. Od 1 stycznia 2012 roku, obowiązują nowe przedziały czasowe zezwalające na wjazd samochodów ciężarowych powyżej 18 ton DMC (4:00-6:00; 9:00-11:00; 20:00-22:00)

Tranzyt, czyli przejazdy bez wskazania  punktu docelowego na terenie miasta Wrocławia należy realizować z wykorzystaniem Autostradowej Obwodnicy Wrocławia.

Informacje ogólne:

W przypadku docelowego miejsca podróży zlokalizowanego w obrębie strefy 18 ton, Wydział Inżynierii Miejskiej wydaje zezwolenia na niestosowanie się do znaków B-5 (zakaz wjazdu samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 18 t) zlokalizowanych w ciągu: al. Brucknera, ul. Średzkiej, ul. Żmigrodzkiej, al. Karkonoskiej, ul. Opolskiej. Wniosek o wydanie zezwolenia dostępny jest na stronach internetowych:  www.wroclaw.pl oraz www.zdium.wroc.pl.

Informacja w sprawie funkcjonowania strefy ograniczonego dostępu dla samochodów ciężarowych powyżej 9 ton (DMC - dopuszczalnej masy całkowitej), na terenie Wrocławia.

Zasady  ograniczonego wjazdu pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9 ton, obowiązują we Wrocławiu od 1 czerwca 2008 roku. Do dnia 31 sierpnia 2008 roku,  firmy mające swoje siedziby bądź bazy sprzętu w obszarze strefy,  a także przewoźnicy obsługujący te firmy oraz budowy znajdujące się w obszarze strefy, mieli prawo do wjazdu do strefy poza wyznaczonymi godzinami.

Wjazd do strefy pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9 ton może dobywać się tylko wyznaczonymi korytarzami  – wlot ulicami:

 

 • Bardzką,
 • Krzywoustego,
 • Grabiszyńską,
 • Strzegomską,
 • Legnicką,
 • Popowicką.
 • z uwzględnieniem poniższych ograniczeń:

 

Pojazdy ciężarowe o DMC < 9 ton ≥ 12 ton

Czasowo dopuszcza się całodobowy wjazd w obszar strefy pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej większej niż 9 ton a nie przekraczającej 12 ton, posiadających udokumentowany cel podróży zlokalizowany w strefie, wyznaczonymi wyżej korytarzami, zgodnie z obowiązującym oznakowaniem.

Pojazdy ciężarowe o DMC > 12 ton

Dopuszcza się wjazd do strefy pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton w godzinach:  4.00 - 6.00, 9.00 - 13.00 oraz 19.00 - 22.00,  wyznaczonymi wyżej korytarzami, zgodnie z obowiązującym oznakowaniem drogowym. Ograniczenia wjazdu samochodów o masie powyżej 9 ton do wyznaczonej strefy wraz z wyznaczonymi korytarzami, ilustruje załączona mapa.

Toruń

Od 2 stycznia 2012 roku pojazdy o masie przekraczającej 18 ton  mają  ograniczony wjazd do Torunia w godzinach 6.00  -  9.00 i 13.00  -  19.00. Zakaz nie  obowiązuje  kierowców posiadających zezwolenie MZD. Projekt zakazu został opracowany na podstawie rezolucji podjętej przez Radę Miasta Torunia z 28 lipca 2011 roku. Nowe zasady ruchu obowiązują od 2 stycznia 2012 roku do lipca 2013 -  do czasu otwarcia nowego mostu drogowego. Zakaz  obejmuje  m.in. samochody ciężarowe 2,

3, 4-osiowe bez przyczep, ciągniki siodłowe z naczepami 1, 2, 3-osiowymi oraz samochody ciężarowe z przyczepami. Znaki zakazu  znajdują się na: Szosie Bydgoskiej, przed CH "Castorama", Szosie Chełmińskiej przy ul. Pawiej, ul. Grudziądzkiej przy ul. Celniczej, ul. Olsztyńskiej przy ul. Ceramicznej, Szosie Lubickiej przy ul. Odległej, ul. Turystycznej przy pętli autobusowej, ul. Łódzkiej przy ul. Andersa, ul. Andersa od ul. Poznańskiej do ul. Łódzkiej. Z myślą o kierowcach transportujących towary do Torunia, Miejski Zarząd Dróg przygotował zezwolenia na niestosowanie się do znaków zakazu B-5. Wzór wniosku o wydanie takiego zezwolenia dostępny  jest  na stronie internetowej miasta i MZD, a maksymalny czas oczekiwania na wydanie dokumentu wynosi  14 dni od momentu złożenia wniosku.  Zezwolenia wydawane są nieodpłatnie.

Poznań

Od 1 stycznia 2012 roku  obowiązuje  zakaz wjazdu dla samochodów ciężarowych o dmc przekraczającej 16 ton w godzinach 7-9 oraz 14-18. Więcej informacji na stronie Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

Gliwice

Od 10 kwietnia 2012 roku w Gliwicach obowiązują ograniczenia ruchu dla ciężarówek powyżej 12 ton. Pojazdy ciężarowe nie mogą wjeżdżać do miasta w godzinach od  00:00 do 04:00, od 06:00 do 10:00 oraz od 14:00 do 18:00.

Nowa Sól

Od 7 maja 2012  roku obowiązuje nowa organizacja ruchu w mieście Nowa Sól. Tranzyt samochodów ciężarowych powyżej 15 ton jest  zablokowany.  Na wjazdach do strefy ustawione są znaki B5 informujące o zakazie.

Płock

Planowane jest wprowadzenie tzw. stref tonażowych, do których wjazd pojazdów ciężarowych będzie limitowany lub zakazany. Wjazd do takiej strefy będzie możliwy wyłącznie pod warunkiem posiadania przez kierowcę lub właściciela firmy specjalnego, indywidualnego zezwolenia uzyskanego wcześniej w Urzędzie Miasta. Będzie ono wydane na jeden wjazd lub na określony okres czasu. Płockie firmy, które mają swoje siedziby w centrum czy w strefach tonażowych otrzymają nawet roczne zezwolenia.

Suwałki

Od 7 sierpnia 2012 roku obowiązują ograniczenia ruchu na terenie miasta Suwałki pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 14 ton i 18 ton z wyłączeniem autobusów. Każdy pojazd dostawczy ważący więcej niż 14 i 18 ton musi posiadać specjalne pozwolenie na przejazd, które wydawane jest bezpłatnie przez Zarząd Dróg  Zieleni w Suwałkach.

Sopot

Od 1 grudnia 2012 roku obowiązuje zakaz wjazdu do Sopotu dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 24 ton. Znaki informujące o tym zakazie pojawią się na Al. Niepodległości.  W przypadku konieczności wjazdu na teren Sopotu samochodu o masie powyżej 24 ton, będzie to wymagało uzyskania specjalnej zgody Zarządu Dróg i Zieleni Sopotu.


Zakazy ruchu - Plik PDF

 

Źródło:

www.csk.szczecin.pl

www.trans.info

www.wroclaw.pl

www.zmpd.pl