• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
Nowe wysokości diet od 1 marca 2013 PDF Drukuj Email
piątek, 15 lutego 2013 23:25

W dniu 1 marca 2013 roku wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r.w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. 167 z 2013 roku), wprowadzające nowe  zmienione stawki diet krajowych i zagranicznych. Pomimo, że głównym celem rozporządzenia jest uregulowanie zwrotu kosztów podróży służbowych dla osób pracujących na państwowych posadach, ma wpływ również na finanse przedsiębiorstw prywatnych.

Zgodnie bowiem z art. 77 (5) kodeksu pracy warunki wypłacania należności z tytułu podróży służbowej pracownikowi zatrudnionemu u pracodawcy prywatnego określa się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie wynagradzania albo w umowie o pracę, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu wynagradzania. Postanowienia układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania lub umowy o pracę nie mogą ustalać diety za dobę podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju w wysokości niższej niż dieta z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju określona dla pracownika sfery budżetowej. W przypadku gdy układ zbiorowy pracy, regulamin wynagradzania lub umowa o pracę nie zawiera postanowień dot. zwrotu kosztów podróży służbowych, pracownikowi przysługują należności na pokrycie kosztów podróży służbowej odpowiednio według przepisów ogólnych.

Inaczej ujmując jeśli pracodawca nie określi w umowie o prace bądź w regulaminie wynagradzania zasad zwrotu kosztów podróży służbowych, winien stosować stawki określone w rozporządzeniu. Na szczególną uwagę zasługuje tutaj obowiązek zwrotu tzw. ryczałtów noclegowych. Wielu pracodawców prywatnych zapomina o obowiązku uregulowania zasad ich wypłaty , co rodzi skutek w razie sporu sądowego z kierowcą ich wypłaty w pełnej wysokości określonej w rozporządzeniu (nierzadko ponad 40 euro za noc).

Należy także zwrócić uwagę na fakt, iż w myśl  art.282 §1 pkt.1 Kodeksu pracy, kto wbrew obowiązkowi nie wypłaca w ustalonym terminie wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia przysługującego pracownikowi albo uprawnionemu do tego świadczenia członkowi rodziny pracownika, wysokość tego wynagrodzenia lub świadczenia bezpodstawnie obniża albo dokonuje bezpodstawnych potrąceń, podlega karze grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł. Inspektorzy PIP w trakcie kontroli przedsiębiorstw dokonują także analizy prawidłowości naliczania zwrotów kosztów podróży służbowych. W przypadku wykrycia w toku kontroli nieprawidłowości w wypłacie diet czy ryczałtów noclegowych, w oparciu o art.291 §1 Kodeksu pracy może zażądać naliczenia i wypłaty świadczeń za okres trzech lat wstecz dla wszystkich pracowników u danego pracodawcy. 

Dz.U. 167 z 2013 roku

Rozporządzenie w sprawie należności przysługujących z tyt. podróży słuzbowych