• An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
Dlaczego strona GITD milczy na temat wyroku Trybunału? PDF Drukuj Email

W dniu 23 lipca 2013 roku w związku ze sprawą o sygnaturze P.36/2013 Trybunał Konstytucyjny orzekł niezgodność z Konstytucją RP przepisów art. 10 ustawy z dnia 16 września 2011 roku o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 244 poz. 1454 z 2011 roku) w zakresie określenia, że w sprawach o nałożenie kary pieniężnej niezakończonych przed wejściem w życie ustawy stosuje się przepisy ustawy nowej, przewidującej wyższe kary pieniężne od ustawy w brzmieniu poprzednim. Inaczej mówiąc stosowanie nowego taryfikatora w stosunku do spraw wszczętych przed jego wejściem, w przypadku, gdy nowy taryfikator przewiduje wyższą karę, jest zdaniem Trybunału naruszeniem art. 2 konstytucji. Teraz pojawia się pytanie, czy problem zmiany przepisów i wysokości kar pieniężnych na przełomie roku 2011/2012 jest naprawdę istotny? Przede wszystkim sprawa dotyczy przewoźników, którzy mieli w Polsce kontrolę na drodze w ostatnich miesiącach roku 2011, zaś karę administracyjną w wyniku tej kontroli otrzymali w roku 2012. Tutaj konieczna jest analiza, czy wysokość potencjalnej kary, jaką otrzymałby przewoźnik na podstawie taryfikatora obowiązującego do końca roku 2011 jest wyższa, czy niższa od kary faktycznie otrzymanej od ITD. Jeżeli kara nałożona w 2012 roku za naruszenia popełnione przed 2012 rokiem jest wyższa, niż byłaby na podstawie starego taryfikatora, obowiązującego w chwili kontroli drogowej, to podstawa prawna nałożonej kary pieniężnej stała się na mocy orzeczenia Trybunału nieważna.

Poniżej przedstawiono typy naruszenia, gdzie w taryfikatorze z 2012 roku określono karę wyższą, niż w dotychczas obowiązującym:

 1. Wykonywanie przewozu drogowego na potrzeby własne bez wymaganego zaświadczenia: taryfikator 2011: 2000 zł, taryfikator 2012: 8000 zł,
 2. Niepoddanie się kontroli w całości lub w części: taryfikator 2011: 0 zł (brak tego typu naruszenia), taryfikator 2012: 10000 zł,
 3. Wykonywanie przewozu regularnego osób bez wymaganego zezwolenia: taryfikator 2011: 6000 zł, taryfikator 2012: 8000 zł,
 4. Wykonywanie przewozu regularnego osób pojazdem innym niż autobus: taryfikator 2011: 1000 zł, taryfikator 2012: 5000 zł,
 5. Pobieranie należności w związku z przewozem osób niezgodnej z cennikiem opłat: taryfikator 2011: 300 zł, taryfikator 2012: 2000 zł,
 6. Wykonywanie przewozu osób autobusem niespełniającym określonych warunków technicznych ze względu na rodzaj wykonywanego przewozu: taryfikator 2011: 500 zł, taryfikator 2012: 5000 zł,
 7. Wwóz odpadów na terytorium RP bez wymaganego zezwolenia: taryfikator 2011: 6000 zł, taryfikator 2012: 10000 zł.

Dlaczego zatem GITD tak chętnie opisując swoje sukcesy w bataliach sądowych na stronie internetowej, milczy na temat akurat tego wyroku? Odpowiedź jest prosta – organ stara się nie informować obywateli o możliwości odzyskania nadpłaconych kar pieniężnych. Zgodnie bowiem z przepisami art. 145a Kodeksu postępowania administracyjnego, ukarany podmiot może żądać wznowienia postępowania w przypadku, gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją, umową międzynarodową lub z ustawą, na podstawie którego została wydana decyzja. W sytuacji tej skargę o wznowienie wnosi się w terminie jednego miesiąca od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Inaczej ujmując, osoba (firma) ukarana na podstawie przepisów obowiązujących od stycznia 2012 roku karą wyższą, niż przewidywał to taryfikator wcześniejszy, w przypadku gdy kontrola drogowa (lub w przedsiębiorstwie) miała miejsce przed 31 grudnia 2011 roku, powinna najpóźniej do dnia 8 września 2013 (w tym dniu kończy się miesięczny termin od opublikowania w Dz.U. wyroku Trybunału) złożyć do właściwego WITD skargę i żądać ponownego wszczęcia postępowania w celu zmniejszenia wysokości kary i zwrotu już zapłaconych środków pieniężnych. Złożenie wniosku po tym terminie będzie nieskuteczne.

Pełna treść wyroku Trybunału dostępna na stronach Rządowego Centrum Legislacji:

http://dokumenty.rcl.gov.pl/DU/rok/2013/pozycja/928