• An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
Kolejne nielegalne działania Inspekcji? PDF Drukuj Email

W ostatnim 2-3 miesiącach do poszczególnych właścicieli pojazdów, które realizowały przejazd z przekroczeniem dopuszczalnej masy całkowitej, zaczęły napływać od Głównego Inspektora Transportu Drogowego wezwania do wskazania kierującego pojazdem, który dopuścił się przeciążenia pojazdu. Przykład takiego wezwania zawarto poniżej (w pliku PDF).

Problemem w niniejszej sprawie wydaje się fakt, że GITD do takich działań nie ma uprawnienia ustawowego. Wydaje się, że GITD liczy na dobrą wolę i nieświadomość użytkowników pojazdów, którzy otrzymując urzędowe wezwanie ze strachem podają wszelkie żądane przez organ informacje, i w konsekwencji przyjmują grzywnę. Uprawnienia urzędników Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego określone są w przepisach art. 51 ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz.U. 1265 z 2012 roku), zgodnie z którym w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Inspekcji organem właściwym jest Główny Inspektor Transportu Drogowego - w sprawach:

 1. określonych w art. 50 pkt 2 i 3 niniejszej ustawy (licencje i zezwolenia),
 2. związanych z kontrolą uiszczenia opłaty elektronicznej za przejazd po drogach krajowych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Viatoll),
 3. związanych z kontrolą przestrzegania przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami w zakresie, o którym mowa w art. 129g ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (prędkość i sygnały świetlne);

W pozostałych sprawach, tj. także w zakresie ważenia pojazdów organem właściwym jest wojewódzki inspektor transportu drogowego. Potwierdzeniem powyższego jest również treść art. 129g ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku, zgodnie z którym ujawnianie za pomocą stacjonarnych urządzeń rejestrujących zainstalowanych w pasie drogowym dróg publicznych następujących naruszeń przepisów ruchu drogowego:

 1. przekraczania dopuszczalnej prędkości,
 2. niestosowania się do sygnałów świetlnych

- zastrzeżeniem art. 129b ust. 3 pkt 3, należy do Inspekcji Transportu Drogowego.

Wykonując powyższe zadania Inspekcja Transportu Drogowego rejestruje obrazy naruszeń przepisów ruchu drogowego i przetwarza do celów określonych w niniejszej ustawie obraz pojazdu, którym naruszono przepisy ruchu drogowego, oraz wizerunek kierującego pojazdem, jeżeli został on zarejestrowany oraz dane obejmujące:

 1. numer rejestracyjny pojazdu, którym naruszono przepisy,
 2. datę, czas oraz określenie miejsca popełnienia naruszenia,
 3. rodzaj naruszenia,
 4. dane właściciela lub posiadacza pojazdu lub kierującego pojazdem,
 5. numer identyfikacyjny urządzenia rejestrującego;

W ocenie Stowarzyszenia Polskie Forum Transportu działania GITD nie noszą cech legalności, w związku z czym wysłano oficjalne zapytanie/zgłoszenie do MSWiA łącznie z dowodami w celu wykazania, czy działania GITD w wyżej opisanym zakresie mogą mieć znamiona działań wykraczających poza uprawnienia organu, co rodzi bardzo poważne konsekwencje określone w przepisach Kodeksu karnego. W przypadku gdy działania organu nie spełniają warunku legalności, nieudzielenie odpowiedzi właściciela pojazdu na pisemne wezwanie organu nie może stanowić podstawy do wszczęcia postępowania w sprawie ukarania właściciela pojazdu. Ponadto jak wynika z art. 129g ust. 2 pkt. 2 ustawy - Prawo o ruchu drogowym, GITD nie ma uprawnień do kierowania spraw do sądów w zakresie odmowy wskazania sprawcy wykroczenia. O postępowach w sprawie poinformujemy na stronach SPFT.