Kontrola drogowa - Czechy - podstawowe zasady
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
Kontrola drogowa - Czechy - podstawowe zasady PDF Drukuj Email

Procedury kontrolne realizowane przez czeskie organy kontroli drogowej zasadniczo są podobne do uregulowań polskich - inne są jednak zasady odwoławcze i to powoduje, że często przewoźnicy polscy odwołując się od nałożonych kar, uchybiając obowiązującym terminom, z góry są skazani na porażkę. Poniżej przedstawiono zatem kilka złotych zasad, które mogą pomóc w odzyskaniu choćby części nałożonej kary (kaucji):


1. Kontrola policji na drodze – jeśli kontrolujący stwierdza wykroczenie, to zażąda uiszczenia kaucji od przewoźnika, której wysokość zależy od wagi wykroczenia (zazwyczaj stwierdza się naruszenia dotyczące rozporządzenia 561/2006)

2. Policja nie jest organem właściwym w sprawie ostatecznego ustalenia i nałożenia kary - sprawa zostaje przekazana do urzędu wojewódzkiego (Krajský úřad)

3. Następnie urząd przesyła przewoźnikowi zawiadomienie o rozpoczęciu postępowania (správní řízení) i w tym dokumencie zaznacza datę, do kiedy przewoźnik może składać wyjaśnienia i wnioski do protokołu i przedstawiać dowody, na okoliczność uwolnienia się od zarzutu

4. Po tej dacie jest postępowanie jest kończone i następuje ocena wszystkich dowodów zebranych w sprawie (protokół policji, zeznania przewoźnika, dowody przewoźnika itd…)

5. Wynikiem postępowania jest Decyzja (Rozhodnutí) urzędu wojewódzkiego, ustalająca i określająca, czy w trakcie kontroli stwierdzono wykroczenie, w tej decyzji jest też ustalona wysokość kary, która jest pokryta z pobranej kaucji (+ oplata za postępowanie urzędowe 1000 CZK)

6. Dopiero teraz jest możliwe odwołanie od decyzji, które może przewoźnik złożyć do 30 dni od uprawomocnienia decyzji (tj. otrzymania decyzji w formie pisemnej pocztą)

7. Po zakończeniu postępowania, nabyciu mocy prawnej i po upływie terminu na złożenie odwołania reszta kaucji jest zwrócona do przewoźnika , o ile wysokość kaucji przewyższa wysokość nałożonej kary pieniężnej.

Nie należy czekać z przedstawieniem wszystkich dowodów do czasu wydania decyzji. Najlepiej na etapie postępowania wyjaśniającego złożyć zeznania do protokołu w urzędzie wojewódzkim (przesyłać zeznania pisemnie – przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego) jeszcze przed wydaniem decyzji, tzn. do daty wyznaczonej w zawiadomieniu o rozpoczęciu postępowania.

UWAGA! Najlepszym rozwiązaniem jest wyznaczenie pełnomocnika do reprezentowania przedsiębiorstwa transportowego na terenie Czech. Wówczas mamy pewność co do załatwienia sprawy w ramach obowiązujących terminów i w oparciu o wewnętrzne uregulowania Czech. SPFT dysponuje kancelarią umożliwiającą załatwienie wszystkich formalności w naszych południowych sąsiadów - w razie kłopotów, zapraszamy do kontaktu z biurem zarządu.