Nowy rok, nowe obowiązki dla firm transportowych Drukuj

Przypominamy, że wraz z rozpoczęciem roku przychodzi czas na określone obowiązki sprawozdawcze:

  1. Do 28 lutego - Sprawozdanie ADR,
  2. Do 31 marca - Rozliczenie i opłata podatku środowiskowego (za zużyte paliwo itp.),

ADR - Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych (DZ.U. 227 poz. 1367) uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych zobowiązany jest do wysłania rocznego sprawozdania z działalności w zakresie obrotu towarami niebezpiecznymi do WITD najpóźniej do 28 lutego następującego po roku, którego dotyczy. W przypadku niezłożenia sprawozdania, a także w razie nieterminowego jego złożenia, nakładane są wysokie kary pieniężne zgodnie z załącznikiem do ustawy (do 5000 zł).

Opłata środowiskowa - Na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska, podmioty korzystające ze środowiska, tj. podmioty wprowadzające gazy lub pyły do powietrza (wszystkie firmy transportowe), wprowadzające ścieki do wód lub do ziemi, pobierające wodę z ujęć własnych, składujące odpady, są zobowiązane do złożenia ustalenia we własnym zakresie, złożenia deklaracji i uiszczenia należnego podatku za korzystanie ze środowiska. Opłatę należy uiścić do 31 marca za rok ubiegły. Deklarację składa się do Marszałka Województwa. Stawki jednostkowe do obliczenia podatku określone są w obwieszczeniu Ministra  Środowiska z dnia 10 września 2012r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2013 (M.P. z 22 października 2012r., poz.766). Nie wnosi się opłat za korzystanie ze środowiska, których roczna wysokość nie przekracza 800 zł (nie zwalnia to jednak podmiotu ze złożenia ewidencji rocznej). Niezłożenie deklaracji może skutkować wydaniem przez Marszałka decyzji o charakterze uznaniowym o wysokości należnej opłaty.