VIATOLL - nie ma znaku, nie ma kary Drukuj

W związku z częstymi zapytaniami kierowanymi do naszej kancelarii przypominamy, iż zgodnie z obowiązującym orzecznictwem warunkiem zastosowania sankcji finansowych w stosunku do kierującego pojazdem, który nie uiścił opłaty za przejazd po drodze płatnej jest prawidłowe oznakowanie tej drogi. Stanowisko NSA obaliło forsowaną od miesięcy przez GITD i ministerstwo interpretację, iż obowiązek uiszczenia opłaty wynika bezpośrednio z obowiązujących norm prawnych i do nałożenia kary nie ma konieczności dodatkowego oznakowania dróg. Kwestia ta jest o tyle istotna, iż do chwili obecnej w protokołach kontroli dot. Viatoll inspektorzy ITD w ogóle nie zajmują się kwestią należytego oznakowania drogi po której jechał kierowca nie posiadający urządzenia Viabox. Polecamy lekturę wyroków NSA o sygnaturach: II GSK 1467/2012,  II GSK 1692/2012 oraz II GSK 2045/2012.

Przykładowe rozstrzygnięcie NSA w komentowanej sprawie (wyrok II GSK 1692/2012):

Zgodnie z regułami wynikającymi z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 r. Nr 78 poz. 483 ze zm.), warunkiem zastosowania sankcji administracyjnej z art. 13k ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 19 poz. 115 ze zm.) jest doprowadzenie do stanu zgodnego z zasadami państwa prawa poprzez odpowiednie oznakowanie drogi, tak aby korzystający z dróg publicznych mieli świadomość ciążącego na nich obowiązku.

Poniżej polecamy lekturę pisma ministerstwa odnośnie Viatoll, którego główne, absurdalne, nonsensowne i irracjonalne  tezy zostały obalone powyższymi wyrokami.

Opinia ministerstwa