Czy GDDKiA łamie prawo na wagach preselekcyjnych? Drukuj
Wpisany przez Administrator   

W dniu 12 października 2015 roku SPFT złożyło do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad zapytanie związane z podstawą prawną rejestracji, przechowywania i udostępniania zdjęć wykonanych przez kamery preselekcyjnego systemu ważenia pojazdów. Przyczyną złożenia zapytania był fakt, iż w toku załatwianych przez SPFT spraw prawnych okazało się, że pracownicy Inspektoratów Transportu Drogowego mają nieograniczony i swobodny dostęp do zdjęć pojazdów wykonujących przejazdy po drogach publicznych. Nadto, jak wynika z posiadanej przez SPFT dokumentacji, na podstawie sporządzanych zdjęć możliwa jest identyfikacja kierującego, a to skutkuje koniecznością objęcia systemu wymogami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Zgodnie bowiem z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1182 z 2014 roku ze zmianami):

a) Art. 1 pkt 2 - Przetwarzanie danych osobowych może mieć miejsce ze względu na dobro publiczne, dobro osoby, której dane dotyczą, lub dobro osób trzecich w zakresie i trybie określonym ustawą,

b) Art. 6 ust. 1 - W rozumieniu ustawy za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej,

c) Art. 6 ust. 2 - Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne,

d) Art. 23 ust. 1 - Przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy: 1) osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych; 2) jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa; 3) jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą; 4) jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego; 5) jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą

GDDKiA stwierdziło, iż na sporządzanych przez system fotografiach uwiecznia się pojazdy, a nie wizerunki kierowców, zatem nie są naruszane przepisy o ochronie danych osobowych (poniżej pełna kopia pisma). W ocenie SPFT organ GDDKiA sporządzając zdjęcia pojazdów (lub/i kierowców) bez podstawy prawnej zwyczajnie łamie prawo.  Przede wszystkim sporządzanie fotografii pojazdu w określonym miejscu i czasie już wypełnia przesłanki określone w art. 6 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych. GDDKiA w przesłanym piśmie nie powołał żadnej podstawy prawnej, pozwalającej na sporządzanie i udostępnianie zdjęć z preselekcyjnych systemów wagowych. Nie jest także prawdą, że fotografie sporządzane w systemie preselekcyjnego ważenia nie umożliwiają identyfikacji kierującego. Dodatkowo udostępnianie ich dla WITD bez podstawy prawnej stanowi rażące naruszenie przepisów ustawy. W związku z powyższym SPFT złożyło wniosek do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych o przeprowadzenie kontroli w GDDKiA odnośnie zasad i procedur gromadzenia i udostępniania fotografii z preselekcji. O ewentualnych skutkach naszych działań poinformujemy niezwłocznie po otrzymaniu informacji od GIODO.

Pismo GDDKIA

Poniżej zdjęcie z systemu preselekcyjnego, gdzie wg GDDKiA nie ma możliwości zidentyfikowania kierującego.

Źródło zdjęcia: Tygodnik Płocki