Dlaczego strona GITD milczy na temat wyroku Trybunału? Drukuj
środa, 21 sierpnia 2013 08:48

Poniżej przedstawiono typy naruszenia, gdzie w taryfikatorze z 2012 roku określono karę wyższą, niż w dotychczas obowiązującym:

  1. Wykonywanie przewozu drogowego na potrzeby własne bez wymaganego zaświadczenia: taryfikator 2011: 2000 zł, taryfikator 2012: 8000 zł,
  2. Niepoddanie się kontroli w całości lub w części: taryfikator 2011: 0 zł (brak tego typu naruszenia), taryfikator 2012: 10000 zł,
  3. Wykonywanie przewozu regularnego osób bez wymaganego zezwolenia: taryfikator 2011: 6000 zł, taryfikator 2012: 8000 zł,
  4. Wykonywanie przewozu regularnego osób pojazdem innym niż autobus: taryfikator 2011: 1000 zł, taryfikator 2012: 5000 zł,
  5. Pobieranie należności w związku z przewozem osób niezgodnej z cennikiem opłat: taryfikator 2011: 300 zł, taryfikator 2012: 2000 zł,
  6. Wykonywanie przewozu osób autobusem niespełniającym określonych warunków technicznych ze względu na rodzaj wykonywanego przewozu: taryfikator 2011: 500 zł, taryfikator 2012: 5000 zł,
  7. Wwóz odpadów na terytorium RP bez wymaganego zezwolenia: taryfikator 2011: 6000 zł, taryfikator 2012: 10000 zł.

Dlaczego zatem GITD tak chętnie opisując swoje sukcesy w bataliach sądowych na stronie internetowej, milczy na temat akurat tego wyroku? Odpowiedź jest prosta – organ stara się nie informować obywateli o możliwości odzyskania nadpłaconych kar pieniężnych. Zgodnie bowiem z przepisami art. 145a Kodeksu postępowania administracyjnego, ukarany podmiot może żądać wznowienia postępowania w przypadku, gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją, umową międzynarodową lub z ustawą, na podstawie którego została wydana decyzja. W sytuacji tej skargę o wznowienie wnosi się w terminie jednego miesiąca od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Inaczej ujmując, osoba (firma) ukarana na podstawie przepisów obowiązujących od stycznia 2012 roku karą wyższą, niż przewidywał to taryfikator wcześniejszy, w przypadku gdy kontrola drogowa (lub w przedsiębiorstwie) miała miejsce przed 31 grudnia 2011 roku, powinna najpóźniej do dnia 8 września 2013 (w tym dniu kończy się miesięczny termin od opublikowania w Dz.U. wyroku Trybunału) złożyć do właściwego WITD skargę i żądać ponownego wszczęcia postępowania w celu zmniejszenia wysokości kary i zwrotu już zapłaconych środków pieniężnych. Złożenie wniosku po tym terminie będzie nieskuteczne.

Pełna treść wyroku Trybunału dostępna na stronach Rządowego Centrum Legislacji:

http://dokumenty.rcl.gov.pl/DU/rok/2013/pozycja/928